Javna ustanova "Centar za socijalni rad Zenica"
Javne nabavke

Sve informacije vezane za aktivne javne nabavke.
JAVNE NABAVKE

Da li je Javna ustanova Centar za socijalni rad Zenica obavezna primjenjivati Zakon o javnim nabavkama BiH?

Jeste:
  1. zato što je pravno lice koje je osnovano sa ciljem zadovoljavanja potreba od općeg interesa;
  2. zato što nema industrijski ili komercijalni karakter;
  3. zato što se najvećim dijelom finansira iz javnih sredstava;
  4. zato što nadzor nad upravljanjem Centra vrši Grad Zenica i
  5. zato što upravni i nadzorni odbor Centra imenuje Grad Zenica.
Ovi uslovi su navedeni u članu 4. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14).
Pored Zakona Centar je dužan primjenjivati prateće podzakonske akte, uputstva, savjetodavna mišljenja i standardne obrasce koje, u skladu sa članom 92 Zakona, donosi Agencija za javne nabavke BiH.

U cilju operacionalizacije Zakona i podzakonskih akata Centar je donio interne akte, kao što su:

Na ovaj način su stvoreni uslovi da se na ovoj web stranici objave: plan javne nabavke, odluke o pokretanju postupka javnih nabavki, odluke o dodjeli ugovora kao i sve ostalo što se odnosi na javne nabavke u Javnoj ustanovi Centar za socijalni rad Zenica.

Odluka o usvajanju Plana javnih nabavki za 2019. godinu


        Saliha Cakana Mulalića 5
            72 000 Zenica                                                                                                                                                                                                                Copyright © 2019 by " MesHa"  ·  All Rights reserved
           Tel: 032447956