Javna ustanova "Centar za socijalni rad Zenica"
Propisi
ZAKONI U PRIMJENI
Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom (“Službene novine FBiH”, broj 36/99, 54/04, 39/06, 14/09 i 45/16)

Zakon o socijalnoj zaštiti,  zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom (“Sl. novine ZDK”, broj 13/07, 13/11, 03/15 i 2/16)

Porodični zakon FBiH (“Sl. List FBiH”, broj 35/05 i 41/05 i 31/14)

Zakon o zaštiti od nasilja u porodici (“Sl. novine FBiH” broj 20/13)

Zakon o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH” broj 16/03, 102/09 i 32/10)

Krivični zakon FBiH (“Sl. novine FBiH” broj 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10,42/11, 59/14 i 76/14)

Zakon o krivičnom postupku FBiH («Sl.novine FBiH», broj 35/03, 37,03,56/03, 78/04, 28/05, 55/06, 27/07, 53/07, 9/09 i 12/10)

Zakon o izvršenju krivičnih sankcija FBiH ("Sl. novine FBiH" broj 44/98,42/99,12/09 i 42/11)

Zakon o zaštiti ličnih podataka ("Sl. glasnik BiH" broj 49/06, 76/11 i 89/11)

Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama („Sl. novine FBiH“broj: 37/01, 40/02 i 52/11)

Zakon o slobodi pristupa informacijama („Sl. Novine FBiH“ 32/01 i 48/11)

Zakon o matičnim knjigama ("Službene novine Federacije BiH", br. 37/12 i 80/14)

Zakon o ličnom imenu FBiH ("Službene novine FBiH" broj 7/12)

Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku („Sl. novine FBiH broj 7/14)

Odluka o provođenju socijalne zaštite i zaštite porodice sa djecom (“Sl. novine općine Zenica”, broj 3/08)

Zakon o prebivalištu i boravištu državljana BiH (Sl. glasnik BiH broj 32/01, 56/08 i 58/15)

Zakon o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, br. 39/14)

IZVJEŠTAJ O RADU U 2017

PROGRAM RADA ZA 2018. GODINU


        Saliha Cakana Mulalića 5
            72 000 Zenica                                                                                                                                                                                                                Copyright © 2019 by " MesHa"  ·  All Rights reserved
           Tel: 032447956