JAVNE NABAVKE
Da li je Javna ustanova Centar za socijalni rad Zenica obavezna primjenjivati Zakon o javnim nabavkama BiH?
Jeste:

  1. zato što je pravno lice koje je osnovano sa ciljem zadovoljavanja potreba od općeg interesa;
  2. zato što nema industrijski ili komercijalni karakter;
  3. zato što se najvećim dijelom finansira iz javnih sredstava;
  4. zato što nadzor nad upravljanjem Centra vrši Grad Zenica i
  5. zato što upravni i nadzorni odbor Centra imenuje Grad Zenica.

Ovi uslovi su navedeni u članu 4. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14).Pored Zakona Centar je dužan primjenjivati prateće podzakonske akte, uputstva, savjetodavna mišljenja i standardne obrasce koje, u skladu sa članom 92 Zakona, donosi Agencija za javne nabavke BiH.
U cilju operacionalizacije Zakona i podzakonskih akata Centar je donio interne akte, kao što su:

  • Pravilnik o internim procedurama u postupku javnih nabavki roba, usluga i radova;
  • Pravilnik o postupku direktnog sporazuma;
  • Uputstvo o provođenju Pravilnika o internim procedurama u postupku javnih nabavki roba, usluga i radova;
  • Plana javnih nabavki, odluke o pokretanju postupka javnih nabavki, odluke o dodjeli ugovora i dr.

Na ovaj način su stvoreni uslovi da se na ovoj web stranici objave: plan javne nabavke, odluke o pokretanju postupka javnih nabavki, odluke o dodjeli ugovora kao i sve ostalo što se odnosi na javne nabavke u Javnoj ustanovi Centar za socijalni rad Zenica.
ODLUKA o usvajanju Plana nabavki JU Centar za socijalni rad Zenica za 2020. godinu

ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Javne ustanove Centar za socijalni rad Zenica za 2020. godinu

ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Javne ustanove Centar za socijalni rad Zenica za 2020. godinu

ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Javne ustanove Centar za socijalni rad Zenica za 2020. godinu

ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Javne ustanove Centar za socijalni rad Zenica za 2020. godinu