SOCIJALNA ZAŠTITA

Socijalna zaštita u Javnoj ustanovi Centar za socijalni rad Zenica usmjerena je na osiguranje socijalne sigurnosti građana i njihovih porodica koji se nađu u stanju socijalne potrebe.

Prava iz oblasti socijalne zaštite su:

 1. Novcana i druga materijalna pomoć JEDNOKRATNA; i STALNA;
 2. osposobljavanje za život i rad
 3. smještaj u drugu porodicu
 4. smještaj u ustanove socijalne zaštite
 5. usluge socijalnog i drugog stručnog rada
 6. privremeni smještaj i zbrinjavanje u sigurnoj kući.

OSNOVNA PRAVA LICA SA INVALIDITETOM:

 1. lična invalidnina
 2. dodatak za njegu i pomoć od strene drugog lica,
 3. ortopedski dodatak.

Za ostvarivanje navedenih prava iz socijalne zaštite potrebno je da lica i porodice ispunjavaju zakonom propisane uslove.

SOCIJALNA ZAŠTITA
Zaštita porodice sa djecom podrazumijeva osiguranje porodice kroz materijalna i druga davanja, radi pomaganja u podizanju, odgoju i zbrinjavanju djece, kao i njihovom osposobljavanju za samostalan život i rad, u najboljem interesu djeteta.
Osnovna prava porodice sa djecom su:

 1. dodatak na djecu;
 2. naknada umjesto plaće ženi – majci u radnom odnosu, za vrijeme dok odsustvuje sa posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta;
 3. novčana pomoć za vrijeme trudnoće i porođaja žene majke koja nije u radnom odnosu; jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta; pomoć uprehrani djeteta do šest mjeseci i dodatna ishrana za majke – dojilje;
 4. zdravstvena zaštita
  • za djecu od rođenja do polaska u osnovnu školu koja nisu zdravstveno osigurana kao ĉlanovi porodice osiguranika;
  • za nezaposlene samohrane majke – porodilje za vrijeme trudnoće, porođaja i do uzrasta djeteta do godinu dana, ako nisu osigurani po drugom osnovu;
  • za lica starija od 65 godina (muškarac) i 60 godina (žena).

Za ostvarivanje navedenih prava iz oblasti dječije zaštite potrebno je da lica i porodice ispunjavaju zakonom propisane uslove.

PORODIČNO-PRAVNA ZAŠTITA

Poslovi koji proizilaze iz Porodičnog zakona, a u nadležnosti su Centra za socijalni rad su:

Poseban postupak vodi se kada je u pitanju zaštita od nasilničkog ponašanja u porodici kako kod bračnih, vanbračnih partnera, tako i kod djece. Nadležni organi za ovo postupanje su: policija, organ starateljstva i sud a što je propisano Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici („SL.novine FBiH“ broj: 22/05).  
Pored navedenih prava i usluga Centar obavlja poslove:

 • savjetodavni rad na zaštiti braka i porodice: poslovi savjetovanja u rješavanju bračnih i porodičnih problema u Centru se obavljaju tako da savjetodavne stručne usluge pružaju zaposlenici Centra (tri socijalna radnika, tri psihologa, pedagog, defektolog i pravnik, ukupno angažovanih 9 stručnjaka). U ovom segmentu najaktuelnija je bračna i porodična problematika, nasilje u braku i porodici i socijalna problematika, te vaspitna zapuštenost i zanemarenost djece i mladih.
 • radi i na prevenciji i suzbijanju prosjačenja i drugih socio-patoloških pojava,
 • provodi odgojne mjere nad djecom sa poremećajima u ponašanju.